Retningslinjer for personvern

(«Essity» eller «vi» eller «oss») tar personvern alvorlig. Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan Essity som behandlingsansvarlig i henhold til den generelle personvernforordningen («GDPR») samler inn og behandler personopplysningene og annen informasjon fra brukerne.

1. Kategorier av personopplysninger og behandlingsformål

Metadata

Du kan bruke nettstedet vårt eller appen vår uten å oppgi personopplysninger om deg selv. I dette tilfellet vil Essity innhente kun følgende metadata som et resultat av bruken din:

Refererende side, dato og tidspunkt for tilgang, datavolum overført, status på overføring, type nettleser, IP-adresse, operativsystem og grensesnitt, språk og versjon av nettleserprogramvare.

IP-adressen din vil bli brukt for å gjøre din tilgang til nettstedet vårt eller appen vår mulig. Når IP-adressen ikke lenger er nødvendig for dette formålet, vil vi forkorte IP-adressen din ved å fjerne den siste oktetten av IP-adressen din. Metadataene, inkludert den forkortede IP-adressen, vil bli brukt for å forbedre kvaliteten og tjenestene på nettstedet vårt eller appen vår ved å analysere brukeratferden til brukerne våre.

Konto

Hvis du oppretter en konto på/i nettstedet vårt eller appen vår, kan du bli bedt om å oppgi personopplysninger om deg selv, for eksempel: Navn, postadresse, e-postadresse, valgt passord, telefonnummer, bankkontodetaljer, kredittkortdetaljer, faktura- og leveringsadresse, interesser for visse produkter/tjenester (frivillig), forespørsel om å motta markedsførings-e-poster (frivillig). Essity behandler slike personopplysninger for formålene å levere tjenestene våre til deg, å tilby deg markedsføringsmateriale i den grad tillatt av gjeldende lov og for å analysere interessene dine for markedsføringsformål.

Produktbestillinger

Hvis du bestiller et produkt via nettstedet vårt eller appen vår, innhenter og behandler Essity følgende personopplysninger om deg: Dine kontoopplysninger, type og antall produkt, kjøpspris, bestillingsdato, bestillingsstatus, produktreturer, kundestøtteforespørsler. Essity behandler slike personopplysninger for formål å utføre kontraktsforholdet og produktbestillingen, tilby kundestøttetjenester, overholdelse av juridiske forpliktelser, forsvare, etablere og utøve juridiske krav, og skreddersydd markedsføring.

Lotterier:

Hvis du deltar i en konkurranse, innhenter og behandler Essity følgende personopplysninger om deg: Navn, postadresse, e-postadresse, deltagelsesdato, valg som vinner, premie, svar på quiz. Essity behandler slike personopplysninger for formål å utføre lotteriet, informere vinneren, levere premien til vinneren, utføre arrangementet og markedsføring.

Helseopplysninger:

Hvis du bestiller produkter, kan Essity også innhente og behandle informasjon om dine helsetilstander som implisert av produktbestillingen. Helseopplysninger er sensitive opplysninger ift. i GDPR og Essity tar alle nødvendige steg for å beskytte slike sensitive opplysninger som er juridisk påkrevd. Underlagt ditt samtykke innhenter og behandler Essity dine helseopplysninger kun for formålene å utføre kontraktsforholdet og produktbestillingen, tilby kundestøttetjenester, overholdelse av juridiske forpliktelser, forsvare, etablere og utføre juridiske krav og skreddersydd markedsføring.

2. Tredjeparter

Overføring til tjenesteleverandører

Essity kan engasjere eksterne tjenesteleverandører, som handler som en databehandler for Essity, for å tilby visse tjenester til Essity, slik som nettstedstjenesteleverandører, markedsføringsleverandører eller leverandører av IT -støtte. Når slike tjenester leveres, kan de eksterne tjenesteleverandørene ha tilgang til og/eller kan behandle dine personopplysninger.

Vi krever at disse eksterne tjenesteleverandørene implementerer og bruker sikkhetstiltak for å sikre personvernet og sikkerheten til dine personopplysninger.

Andre mottakere

Essity kan overføre – i samsvar med gjeldende datavernlovgivning – personopplysninger til politimyndigheter, myndighetsautoriteter, juridiske rådgivere, eksterne konsulenter eller forretningspartnere. I tilfelle en bedriftsfusjon eller et oppkjøp, kan personopplysninger overføres til tredjeparter som er involvert i fusjonen eller oppkjøpet.

Internasjonale overføringer av personopplysninger

Personopplysningene vi innhenter eller mottar om deg kan bli overført til og behandlet av mottakere som er plassert i eller utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS»). Landene inkluderer de oppført på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm som tilbyr et tilstrekkelig nivå av datavern fra perspektivet til europeisk datavernlovgivning. Mottakerne i USA er delvis sertifisert under EU-U.S. Privacy Shield og med dette anerkjent som å tilby et tilstrekkelig nivå at datavern fra perspektivet til europeiske datavernlovgivning. Andre mottakere kan være plassert i andre land som ikke innehar et tilstrekkelig nivå at datavern fra perspektivet til europeisk datavernlovgivning. Essity vil iverksette alle nødvendige tiltak for å sikre at overføringer ut av EØS er tilstrekkelig beskyttet som påkrevd av gjeldende datavernlovgivning. Angående overføringer til land som ikke tilbyr et tilstrekkelig nivå av datavern, baserer vi overføringen på passende sikkerhetsforanstaltninger, så som standard datavernklausuler vedtatt av Europakommisjonen eller av et overvåkningsorgan, godkjente etiske retningslinjer sammen med bindende og håndhevbare forpliktelser fra mottakeren, eller godkjente sertifiseringsmekanismer sammen med bindende og håndhevbare forpliktelser fra mottakeren. Du kan be om en kopi av slike passende sikkerhetsforanstaltninger ved å kontakte oss som beskrevet i avsnitt 7 (Kontakt oss) nedenfor.

3. Juridisk grunnlag for behandlingen

Vi kan utføre behandlingen av dine personopplysninger på følgende juridiske grunnlag:
 
 • Du har gitt ditt samtykke til behandlingen av opplysningene dine for ett eller flere spesifikke formål
 • Behandlingen er nødvendig for utførelsen av en kontrakt du er en part i eller for å ta steg etter din forespørsel før inngåelse av en kontrakt
 • Behandlingen er nødvendig for overholdelse av en juridisk forpliktelse vi er underlagt
 • Behandlingen er nødvendig for å beskytte dine vitale interesser for deg aller en annen person
 • Behandlingen er nødvendig for utførelsen av en oppgave utført i almenhetens interesse eller i utøvelsen av offisiell myndighet i kraft av oss
 • Behandlingen er nødvendig for formålene for de legitime interessene vi eller en tredjepart forfølger, bortsett fra der slike interesser er overstyrt av dine interesser eller fundamentale rettigheter og friheter som krever beskyttelse av personopplysninger, spesielt hvis du er et barn
 • Annet gjeldende juridisk grunnlag for behandling av opplysninger, spesielt bestemmelser fastsatt av lovgivning i medlemsstater
 
Vi kan utføre behandlingen av dine sensitive personopplysninger på følgende juridiske grunnlag:
 
 • Du har gitt ditt uttrykte samtykke til behandlingen av dine sensitive personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål
 • Behandlingen er nødvendig for formålene å utføre forpliktelsene og utøve spesifikke rettigheter til Essity eller til den registrerte innen feltet av ansettelse og trygde- og sosial beskyttelseslovgivning
 • Behandlingen er relatert til personopplysninger som er gjort åpenbart offentlige av den registrerte;
 • Behandlingen er nødvendig for etableringen, utøvelsen eller forsvaret av juridiske krav, eller når domstoler handler i sin rettslige kapasitet
 
Oppgivelsen av dine personopplysninger er påkrevd av en lovmessig eller kontraktsmessig forpliktelse, eller nødvendig for å inngå en kontrakt med oss eller for å motta dine tjenester/produkter som forespurt av deg, heller helt enkelt frivillig for deg.
 
Å ikke oppgi dine personopplysninger kan resultere i ulemper for deg, f.eks. vil du muligens ikke kunne motta visse produkter og tjenester. Med mindre annet er oppgitt vil det å ikke oppgi dine personopplysninger imidlertid ikke resultere i juridiske konsekvenser for deg.

4. Hvilke rettigheter har du og hvordan kan du hevde rettighetene dine?

Hvis du har erklært ditt samtykke angående spesifikk innhenting, behandling og bruk av dine personopplysninger, kan du trekke tilbake dette samtykket når som helst med fremtidig effekt. Du kan videre protestere mot bruken av dine personopplysninger for markedsføringsformål uten å pådra deg kostnader andre enn overføringskostnader i samsvar med grunnleggende tariffer.
 
I samsvar med gjeldende datavernlovgivning har du rett (i) til å be om tilgang til dine personopplysninger, (ii) til å be om rettelse av dine personopplysninger, (iii) til å be om sletting av dine personopplysninger, (iv) til å be om begrensning av behandling av dine personopplysninger, (v) til å be om dataportabilitet; (vi) til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger (inkludert protest mot profilering), og (vii) til å protestere mot automatisert beslutningstaking (inkludert profilering).
 
For å utøve disse rettighetene, kontakt oss som opplyst under avsn. 7 (Kontakt oss) nedenfor.
 
I tilfelle klager har du også rett til å sende inn en klage til den kompetente dataverntilsynsmyndigheten.

5. Informasjonskapsler og andre sporingsteknologier

Dette nettstedet eller denne appen bruker informasjonskapsler. For ytterligere informasjon, besøk våre Retningslinjer for informasjonskapsler.

6. Hvor lenge beholder vi personopplysningene dine?

Dine personopplysninger blir oppbevart så lenge det er nødvendig for å levere deg de forespurte tjenestene og produktene. Når vårt forhold har kommet til slutten, vil vi enten slette dine personopplysninger eller anonymisere dine personopplysninger, med mindre lovmessige oppbevaringskrav gjelder (slik som for skatteformål). Vi kan oppbevare dine kontaktdetaljer og interesser for våre produkter og tjenester over en lang tidsperiode hvis Essity har tillatelse til å sende deg markedsføringsmateriale. Vi kan også være påkrevd under gjeldende lov å oppbevare visse av dine personopplysninger for en periode på 10 år etter det relevante skatteåret. Vi kan også oppbevare dine personopplysninger etter avslutningen av kontraktsforholdet hvis dine personopplysninger er nødvendige for å overholde andre gjeldende lover eller hvis vi trenger dine personopplysninger for å etablere, utøve eller forsvare et juridisk krav, kun på et behovsbasert grunnlag. I den grad det er mulig, vil vi begrense behandlingen av dine personopplysninger for slike begrensede formål etter avslutningen av kontraktsforholdet.

7. Kontakt oss

Hvis du ønsker å utøve dine registreredes rettigheter, eller hvis du har andre spørsmål angående denne personvernerklæringen, kan du sende / sende din forespørsel til:

dataprivacy@essity.com

Essity Aktiebolag (publ), Compliance & Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Sverige